Do voleb jdeme společně s nezávislými kandidáty jako Zelená pro Kladno. Více než dvacet let, po které se na vedení města podílí stále ODS a její modifikace (Volba pro Kladno – Volf), dokázalo vytvořit velmi nezdravé vazby, které brání nejenom modernímu rozvoji Kladna, ale i jeho normálnímu fungování.
Pojďme to společně změnit a posunout Kladno k lepšímu.

Kladno potřebuje oživit
Zejména podporou rozvoje podnikání, kultury, spolkového života, ale také větším zapojením veřejnosti do správy města.

  • Chceme prosadit, aby Kladno podporovalo začínající a inovativní podnikatele a usnadňovalo jim jejich další rozvoj (zajištěním poradenství, workshopů, poradenství o možnostech financování, co-workingového centra atd.). Budeme usilovat o to, aby na Kladno umísťovaly svoje pobočky firmy s vyšší přidanou hodnotu. Chceme více provázat výzkumné organizace a vysoké školy s místní ekonomikou, snižovat administrativní náročnost podnikání, zajistit dostatečnou nabídku rekvalifikačních kurzů nebo poskytnout prostor k propagaci místních podniků v médiích města.
  • Chceme podporovat začínající umělce, kreativitu a kulturní život především v jejich počátcích, a to zajištěním prostor pro další rozvoj, sdílených zkušeben a ateliérů, prostor pro setkávání a tvorbu – tzv. „kreativní centrum“. Budeme prosazovat obraz Kladna založený na jeho slavné průmyslové historii. Chceme více uměleckých prvků ve veřejném prostoru. Výrazně navýšíme fondy komisí Rady města, aby umělci a spolky mohli využívat přímou finanční podporu z Města.
  • Podobně chceme podporovat rozvoj spolkového života vytvořením „spolkového inkubátoru“. Důležité je umožnit setkávání a prolínání podnikatelských, kulturních a spolkových aktivit.

Navýšit počet městských bytů
Dostupnost bydlení je velkým problémem nejen na Kladně, chceme proto začít navyšovat počet městských bytů, které budou určené prioritně pro mladé rodiny, seniory a osoby ohrožené bytovou nouzí.

Ne hypermarketu na Růžovém poli
Už od léta 2017 stojíme za iniciativou za záchranu Růžového pole a budeme i nadále prosazovat, aby na Růžovém poli nedošlo k žádné výstavbě s negativními vlivy na životní prostředí a kvalitu bydlení v okolí (více na https://ruzovepole.wordpress.com/)

Udržitelná a čistá mobilita
Doprava nejsou jen auta, chceme proto výrazně zlepšit podmínky pro pěší a pro cyklisty, tj. zlepšit stav chodníků, bezpečnost chodců či rozšířit a zlepšit síť cyklostezek. Chceme zvýšit kvalitu MHD (zejména úpravou smluv s dopravcem – ČSAD Kladno, aby bylo možné za pochybení uplatňovat sankce) a zlepšit napojení MHD na hromadnou dopravu do Prahy včetně vlaku. Železnice má být páteří dopravy mezi Kladnem a Prahou, chceme proto prosazovat její urychlenou modernizaci.

Sociální záležitosti
Prosazujeme zpracování dlouhodobé koncepce s cílem sociálního začlenění v oblastech bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a sociálních služeb. Navázání a prohloubení sociální spolupráce na komunitní úrovni s aktivitami dalších sociálně orientovaných organizací, včetně církevních.

Otevřená radnice
Chceme maximální transparentnost v činnosti kladenského Magistrátu i všech finančních záležitostech. Naším cílem je zajistit vstřícnost Magistrátu vůči občanům. Je nutné, aby kladenský Magistrát dostatečně dopředu zveřejňoval zásadní dokumenty, smlouvy, důležitá opatření k rozvoji města atd. a tyto dostatečně předem projednával s veřejností.

Zvýšení účasti obyvatel na správě města
Chceme zapojit veřejnost do správy města a zlepšit zpětnou vazbu mezi Městem a občany – prostředky z městského rozpočtu jsou pak totiž využívány mnohem efektivněji. Podporujeme proto zavedení participativního rozpočtu, kdy občané sami rozhodují, na co se část rozpočtu využije, a chceme aktivně využívat mapové aplikace po vzoru existujícího webu http://napadyprokladno.cz.

Životní prostředí
Chceme důsledně chránit a rozvíjet městskou zeleň, zavést svoz bioodpadu i ze sídlišť a stanovit strategii radikálního zlepšení kvality ovzduší. Prosazujeme, aby se Kladno opět zapojilo do Národní sítě zdravých měst.

Rozvoj města a strategie
Rozvojové aktivity – novou výstavbu – směřovat přednostně do areálu Poldi. NE hypermarketu na Růžovém poli, zastavit rozrůstání města do volné krajiny. Kladno potřebuje dlouhodobou strategii svého rozvoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————–

Archiv

Náš program pro volby do zastupitelstva města Kladna ve dnech 10.–11. října 2014

… aby se na Kladně dobře žilo

 

Otevřená správa města

… radnice se nemá lidí bát a schovávat se před nimi, ale mluvit s nimi a rozhodovat pro ně

Zasadíme se o zveřejnění smluv nad částku 5 000 na internetu a do výběrového řízení zahrneme co nejvíce firem, abychom zabránili přihrávání zakázek „spřáteleným“ lidem. Příklad: Město Semily ušetřilo tímto způsobem třetinu z celého svého rozpočtu.

Zajistíme zveřejnění důležitých projektů na internetu, oznámení o záměru i ve „vitrínkách“ či na městských informačních tabulích a v radničních novinách. Příklad: Občané města Jihlavy mohou své připomínky k územnímu plánu vyjádřit on-line přes internet.

Zpřístupníme občanům veřejná projednání důležitých záležitostí města včasnou a důkladnou informovaností a v době přístupné většině.

Zveřejníme všechny otázky (splňující pravidla slušné komunikace) v současné rubrice na stránkách magistrátu „Otázky a odpovědi“, nejen ty zodpovězené. Chceme, aby občané měli přehled o problémech, které se v Kladně řeší.

Odstraníme překážky zveřejňování přenosů a záznamů jednání zastupitelstev a jiných orgánů.

Přizpůsobíme veřejné služby potřebám občanů tak, aby byly přívětivé a uživatelsky jednoduché. Stanovíme pravidla pro zdokonalování a navrhování veřejných služeb.

 

Doprava a dopravní komunikace

… nikdo není jen řidič nebo jen chodec

Budeme prosazovat veřejnou dopravu a její zlevnění. Zajistíme posílení linek v dopravní špičce včetně bezbariérových autobusů pro vozíčkáře a matky s kočárky. Podpoříme cestování vlakem posílením linek na vlakové nádraží.

Podpoříme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic (například rychlodráhu Praha–Kladno).

Vytvoříme motivační podmínky pro nákup městských elektrokol a cyklostojanů pro využití zaměstnanců orgánů veřejné správy.

Zajistíme revizi stávajících a vytvoření dalších bezbariérových nájezdů pro vozíčkáře a kočárky tak, aby měly vždy návaznost. Zrakově postiženým občanům umožníme snadnější pohyb po městě (přizpůsobením povrchu chodníků, okrajů).

Cyklostezky rozšíříme i do města, včetně jasného značení a oddělení prostoru pro chodce a pro cyklisty.

Dohlédneme na kvalitní opravu komunikací v Kladně, přednost bude mít použití kvalitních a trvalých materiálů.

Nové komunikace a přechody vytvoříme ve spolupráci s občany, kteří nejlépe vědí, kde jim prakticky vyhovují.

 

Životní prostředí

… ve zdravém prostředí, zdraví lidé!

Postupně omezíme paušální poplatky za odpad, výši poplatků navážeme na množství vytříděného odpadu každé domácnosti. Čím více občané vytřídí, tím méně zaplatí. Prosadíme biopopelnice i do sídlišť (tomuto bodu věnujeme celý článek).

Přesměrujeme státní dotace z výstavby na zelené louce na brownfieldy.

Zavedeme povinnou rekultivaci znečištěné krajiny jako náhradu za zábor nových ploch výstavbou.

Zasadíme se o pokračování tradice zahrádkaření ve městech a zvelebení sídlištních ploch. Podpoříme vznik komunitních zahrad v sídlištích. Přispějeme na péči o veřejné prostranství.

Zasadíme se o čistotu města a budeme klást důraz na prevenci znečišťování města. Budeme pokutovat odhazování či shromažďování odpadků jinde, než k tomu určeným místům. Budeme podporovat ekologickou osvětu už od předškolních zařízení.

Budeme sledovat limity hluku a dalších život znepříjemňujících vlivů a zasadíme se o jejich eliminaci. Rušivá osvětlení nahradíme šetrnějšími.

 

Sociální oblast

… žít, a ne živořit!

Podpoříme vznik centra pro lidi bez domova.

Podpoříme kvalitní projekty občanských sdružení, církví, nadací a obecně prospěšných společností pro ty, co pomoc potřebují.

Budeme podporovat projekty na zapojení aktivních seniorů do veřejného života města.

Posílíme prevenci vzniku závislostí.

Prosadíme komplexní návrh, jak řešit situaci v českých „ghettech“, jak vyvést občany ohrožené chudobou ze sociálního vyloučení a odstranit napětí mezi Romy a většinovou společností.

 

Vzdělávání, kultura a památky

… dobré vzdělání, dobrý základ do života

Podpoříme rozvoj komunitních funkcí školy: jako společenského, kulturního a vzdělávacího centra místních společenství.

Podpoříme kvalitní projekty pro efektivní výuku a komplexní rozvoj dětí, podpoříme alternativní a komunitní školy (o školství více v článku).

Zajistíme široký výběr celoživotního vzdělávání.

Budeme investovat do výzkumu a projektů, které by vedly k ochraně a propagaci industriálních památek města.

Zasadíme se o záchranu Koněva dříve, než se zajímavé stavby rozpadnou.

Oživíme kulturu na Kladně. Preferujeme pravidelné menší kulturní projekty.

 

A také:

Postaráme se o opuštěná zvířata a útulky.

Zastavíme nesmyslné a nešetrné solení chodníků v zimě – škodí jak lidem, tak zvířatům, autům i rostlinám.

Při výstavbách hřišť zohledníme nejen nejmenší děti, ale i vyšší věkové kategorie. Vybudujeme sídlištní plácky.

Podpoříme kulturní spolky cizinců, které by obohatily společenský život Kladna.

Vytvoříme podmínky firmám, které věnují část svého zisku do výzkumu.